Vissza a főoldalra * 

KIÁLTVÁNY

A MAGYARSÁGHOZ ÉS A VELE EGYÜTTÉLNI KÍVÁNÓ NÉPEKHEZ, KÖZÖSSÉGEKHEZ

   

Magyarország alkotmányos rendje 1944. március 19-én megszakadt. A nemzeti szocialista uralommal egyet jelentő német megszállást a II. világháborút követően – a bolsevista uralommal egylényegű – szovjet megszállás váltotta fel.

A nyolcvanas évek elején az internacionalista bolsevizmus érdekházasságra lépett a kozmopolita monetarizmussal. Ennek haszonélvezői elvtelen paktumokkal, korrupt megállapodásokkal körülbástyázott választással megszervezték az egypártrendszerről a színlelt többpártrendszerre való áttérést. Így az 1989-90-es fordulattal létrejött a pénzügyi rendszer és a termelővagyon zömének kisajátításán alapuló szervezett magánhatalom, s ténylegesen ez gyakorolja  a főhatalmat az állam fölött. Valójában az állampolgárokat továbbra is kizárták a közügyekről való döntésekből. Az államhatalom hiába oszlik meg törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalomra, mert a magán háttérhatalom a birtokában lévő pénzrendszerre, termelővagyonra és médiára támaszkodva biztosítja, hogy az államhatalom képviselői rendre e háttér-magánhatalom érdekeit szolgáló döntéseket hozzanak a társadalom zömének a rovására. A felszínen megjelenő „jobb- és baloldal” színjátéka csak e valóságos helyzet álcázását szolgálja.

 A mai négypárti-egypártnak nincs a társadalom elé tárható jövőképe! Tényleges törekvésük ugyanis – a háttérhatalom szolgálatában – egy olyan Magyarország, amelyben a multikat kiszolgáló mintegy tízezer magyar nagytőkés, akik élvezik „a tőke szabad áramlásának”, a profit mindenek fölé helyezésének hasznát, uralkodnak kilencmillió kilencszázezer nyomorgó, magyarságát is elveszített proletáron. Ezt a jövőképet persze nem lehet a választópolgárok elé tárni.

Hazafias lelkiismeretünkre hallgatva, félretéve minden különbséget, egyéni törekvést és megosztó érdeket a nemzet, a haza érdekében életre hívtuk az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlést Előkészítő ORSZÁGOS NEMZETI BIZOTTMÁNYT, hogy soraiba szólítsuk a parlamenten kívüli pártokat, politikai erőket, a történelmi egyházak vezetőit, a kamarák, szakszervezetek, szövetségek, egyesületek, a magyarországi nemzetiségek képviselőit, a tudományos és művészeti élet nagyjait, az egyetemek vezetőit, a nemzeti emigráció legjobbjait, a határokon túli magyarság küldötteit, a Szent Korona-tanban a magyarsággal együtt élni kívánó testvérnépeket és közösségek küldötteit, valamint országunk megyéinek és fővárosának küldötteit. Az Országos Nemzeti Bizottmány történelmi küldetése, hogy előkészítse és összehívja az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlést.  A cél: helyreállítani az alkotmányos jogfolytonosságot és jogfejlődést.

                A szélsőséges vagyoni viszonyokon alapuló pénzuralmi renddel szemben gyakorolni akarjuk ellenállási jogunkat minden szellemi, jogi, törvényes eszközzel. A történelmi alkotmányosság helyreállítása alapján olyan közhatalmi rendszert lehet és kell létrehozni, amely biztosítja a döntések nyilvánosságát, áttekinthetőségét, az állampolgárok közösségei által való ellenőrizhetőséget, és a választópolgároknak azt a jogát, hogy a közérdeket rögzítő választási szerződést megszegő képviselőiket visszahívják, és ennek révén az államélet minden szereplőjét, aki a  közérdeket sértő döntést hoz, megfosszák közhatalmától. Vissza kell térnünk a kétkamarás országgyűléshez, melynek felsőházában helyet kapnak a szakmai szervezetek, az érdekvédelmi szervezetek, a nemzeti erkölcs védelmét hivatásuknak tekintő történelmi egyházak küldöttei; amely felsőház gátja annak, hogy az alsóház a közérdeket sértő, alkotmányellenes törvényeket hozzon.

            Mi kell, és mi nem kell országunk népének?

NEM KELL a GDP (a nemzeti össz-pénzforgalom) állandó növelése,

NEM KELL a külföldi tőke mindenáron való becsábítása,

NEM KELL a világpiaci versenyképesség erőltetése, mert mindezek arra szolgálnak, hogy a bankokat és az exportot kezükben tartó multikat és hazai milliárdos kiszolgálóikat továbbgazdagítsák, népünk nagy többségének továbbszegényedése révén.

KELL a történelmi alkotmány visszahelyezése az ország társadalmi rendjének alapjává, és így az 1944-es német megszállással megszakadt alkotmányos jogfolytonosság helyreállítása, és erre az alapra építve a független, jóléti, természetbarát Magyarország megteremtése.

            A közérdeknek elkötelezett magyar szakemberek által kidolgozott jövőkép: természetes társadalom, azaz független, jóléti, természetbarát Magyarország; általános létbiztonság; négy év alatt kétszeresre emelkedő reáljövedelmek; szociális piacgazdaság munkanélküliek, hajléktalanok és eladósodottság nélkül; közkézben, társadalmi ellenőrzés alatt tartott oktatás, egészségügy és közüzemek; létminimum szintű családi pótlék; a környezetpusztítás megállítása; alulról, önrendelkező közösségekből fölépülő részvételi demokrácia. Ez a program egyre erősödő, nagy szellemi világáramlathoz kapcsolódik: a pápai szociális enciklikákhoz, a világ nagy antiglobalista, humanista mozgalmaihoz, az általuk az utóbbi években közzétett jövőképekhez.

Itt az idő a nemzeti összefogásra, a közös cselekvésre! Felhívjuk az ország összes településén élő, nemzeti elkötelezettségű honfitársunkat, hogy - mint 1956-ban – mindenütt hozzák létre a helyi nemzeti bizottmányokat! A helyi nemzeti bizottmányok azonnal jelezzék megalakulásukat az Országos Nemzeti Bizottmány titkárságával (1092 Budapest, Üllői út 45. /volt Kilián laktanya/ III. 315. telefon és fax: 1-215-0034, e-mail: novokem@axelero.hu).

Az ország valamennyi nemzeti bizottmányának egyetlen feladata tehát: felkészülni és megjelenni Budapesten, 2004. március 15-én 11 órakor a rendszerváltó nagy ünnepen, a Magyar Világtalálkozón, a Szent István Bazilika előtti téren, hogy közösen legitimizáljuk a Nemzetgyűlés alakuló ülését. A határokon túlról is várjuk a küldötteket.

Széchenyi Istvánnal valljuk: „A Szent Korona-tan olyan régi malaszt, hogy azt valóban úgy kell tekinteni, mint védangyalunkat. Legszentebb kötelességünk tehát ezt védelmezni, hazánk minden lakosára átruházni!”

 

2004. január 10.

 

Az Országos Nemzeti Bizottmány alapító tagjai:

 

Balog Barna újságíró,

Bakos Batu polgármester, 

Balla Tíbor,  

Beck György,

Dohán Mihály mérnök,

Dr. Bándi Kund nemzetközi jogász,

Dr. Bene László ny.egyetemi tanár,

Dr. Drábik János a Szer volt. szerk.,

Dr. Nagy Attila orvos,

dr. Szeszák Gyula jogász,

Dr. Szőllősi József jogász,

Dr. Tóth Tibor eszmetörténész,

Dr. Zacsek Gyula közgazdász,

Frik László,

Giczy György,

Haranghy Sándor,

Dr. Keserű József,

Kincsesné Salca Mária ny. mérnök,

Könyves Tóth Pál,

Mándoki Andor mérnök-közgazdász,

Marek Tibor,

Romhányi László rendező,

Siklaky István közgazdász,

Szőllősi Csaba közgazdász,

Szöllősi József jogász,

Takács András közíró,

Tőke Péter író,

Varga László mérnök,   

Zielinszki Szilárd mérnök,

Zielinszki Szilárdné vegyészmérnök

Vissza az oldal tetejére