Vissza a főoldalra *

2005. március 15.

Mit kíván a székely nép?

      1. A szabad véleménynyilvánítás jogát a székelység sorsát érintő valamennyi kérdésben!

      Miért? Mert rendelkezni kívánunk mindazokkal a jogokkal, amelyekkel Európa szabad népei rendelkeznek.

      2. Önrendelkezési jogunk elismerését!

      Miért? Mert noha nem kívánunk kiválni a Román Köztársaságból, ahová az igazságtalan trianoni diktátum által 85 éve kerültünk, sorsunk felett magunk kívánunk rendelkezni.

      3. Székelyföld közigazgatási autonómiáját!

      Miért? Mert 900 éves hagyománya van a székely autonómiának, s 900 éves tapasztalatunk, hogy ez szolgálta fennmaradásunkat, amiképpen az európai gyakorlatnak megfelelően, a jövőben is ez fogja szolgálni.

      4. Népszavazás kiírását a történelmi Székelyföld területén, Székelyföld területi-közigazgatási autonómiájának törvény általi létrehozásáról.

      Miért? Mert elemi jogunk saját dolgainkról véleményt mondani, közösségi akaratunkat törvényes keretek között kifejezni, saját évezredes hagyományaink és az Európai Unióban bevett gyakorlat alapján, saját sorsunkról a közvetlen demokrácia eszközével, népszavazás útján kívánunk dönteni. Tudatában vagyunk, hogy az Európai Unióba igyekvő Románia sem tagadhatja meg a területén élő 600 000-es székely közösségtől a jogállamokban alkalmazott területi autonómiát.

      5. A többségi román nemzet, a Gyulafehérvári Nemzetgyűlés határozatainak megfelelően, vegye tudomásul és tartsa tiszteletben a tömbben élő székelység kinyilvánított akaratát!

      Miért? Mert nem szabad és főként nem európai az a nemzet, amely más népeket elnyom!

      6. Az RMDSZ ne akadályozza, hanem a kormányzó koalíció pártjaként segítse a székelység fennmaradását célzó helyi népszavazás megtartását az autonómiáról!

      Miért? Mert túl azon, hogy az RMDSZ programjában és választási kampányában elkötelezte magát az autonómia mellett, és nem hagyhatja figyelmen kívül szavazói akaratát, nemzettársai közösségi akaratának akadályozása által nemzetárulást követne el.

      7. A magyar kormány ne akadályozza, hanem vállaljon védőhatalmi szerepet, és minden nemzetközi fórumon segítse a székelység fennmaradását egyedül biztosító autonóm Székelyföld megvalósítását és azt célzó népszavazás megtartását!

      Miért? Mert alkotmányos kötelessége a határon túli magyarok támogatása. A jelenlegi magyar kormány vegyen példát a korábbi osztrák kormányokról, amelyek – diplomáciai konfliktusokat is vállalva – mindent megtettek az osztrákok által lakott olaszországi Dél-Tirol autonómiájának megvalósulásáért.

      8. Baráti és együttműködési kapcsolatot Európa valamennyi autonóm területével! (Dél-Tirol, Katalónia, Baszkföld, Korzika, Skócia, Aland-szigetek stb.)

      Miért? Mert autonómiánk kiépítésében támaszkodni kívánunk a jól működő európai autonómiák közösségeinek szolidaritására és tapasztalataira.

      9. Virágzó jövőt az autonóm Székelyföldön, az Európai Unióban!

      Miért? Mert szülőföldünkhöz, nemzeti önazonosságunkhoz az EU-tag Romániában is ragaszkodni fogunk, s mert gyermekeink jövőjét a népek egyenjogúságát tiszteletben tartó, szabad Európában képzeljük el, itt a Székelyföldön.

      10. Virágzó jövőt a kárpát-medencei magyarság és minden nép számára – a jogegyenlőség elvének tiszteletben tartásával!

      Miért? Mert itt a hazánk, s mert a székelység mindent megtesz – ahogyan hosszú és viharos történelme során mindig is – a szétszakított magyarság egységéért és fennmaradásáért.

      11. Virágzó Európai Uniót, ahol a területi autonómiák tartósan fejlődnek, és a nemzeti közösségeknek védelmet nyújtanak!

      Miért? Mert az európai demokrácia mindig ott volt és ott fejlődött, ahol közösségei az önkormányzásra berendezkedtek, és ahol tiszteletben tartották és tartják a szubszidiaritás elvét, mint a közösségi építkezés alapvető eszközét.

      12. Szolidaritást a világ valamennyi elnyomott népével és nemzeti közösségével!

      Miért? Mert több száz év történelme tanított meg minket arra, hogy egy magára hagyott nép, számbeli kisebbségi sorsban levő közösség mennyire kiszolgáltatott lehet a nagyhatalmak és a többségi nemzet kénye-kedvének.

A Székely Nemzeti Tanács

Erdélyi Napló

XV. évfolyam, 11 (702.) szám

© Erdélyi Napló - 2005

Vissza az oldal tetejére